Προσλήψεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Προσλήψεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Εκδόθηκε η 3Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην επιλογή έντεκα  μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Το ΦΕΚ…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Προσλήψεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν