Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Φυτειών-Λιγοβιτσίου, έως τη συμβολή της με τη διασταύρωση Τ.Κ. Σκουρτούς

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η: Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164)«Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας». Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ.…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν